Covid19-info, vår 2022

Informasjon knytt til covid19-situasjon og undervisning, for elevar, føresette og tilsette på Haram vidaregåande skule.

   
F.o.m. torsdag 20. januar er Haram vidaregåande skule på GRØNT nivå. 

(Artikkelen vert oppdatert fortløpande når ny informasjon kjem).

Skriv ut

19.01.22 - Leiinga ved HVS melder

Frå i morgon, torsdag 20.1.2022 vil Haram vgs. vere på grønt beredskapsnivå.

Om smitte skulle oppstå, vil endring i beredskapsnivå bli diskutert med kommunen, og tiltak vil bli sett i gang mot den enkelte klasse etc.

Skulen vil og ha testar tilgjengeleg, som kan brukast til formålet, om smitte/mistanke om smitte skulle oppstå. 

Og utover det, gjeld fortsatt; - Vis god hygiene i alle samanhengar - det har vi erfart er god førebygging.
  

14.01.22 - Nye meldingar knytt til covid19-situasjonen

Regjeringen opphevar det nasjonale forskriftsfesta gule og raude tiltaksnivået som blei innført før jul. Barnehagar og skular skal fortsatt drive smittevernfagleg forsvarleg, noko som betyr minimum grønt nivå. Men, om kommuen ut frå den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med eit høgare tiltaksnivå enn grønt, må dei beslutte dette lokalt, melder regjeringa. (Kjelde: Udir - Korinatiltak for barnehagar og skular)

Ålesund kommune følgjer regjeringa si oppmoding og fortset med gult nivå i barnehagar og grunnskular. og innfører dette også for vidaregåande skular og vaksenopplæringa. Dette gjeld inntil vidare. (Les meir info frå Ålesund kommune her).
 

For HVS gjeld no følgjande:

Frå måndag 17.januar er Haram vidaregåande skule over på GULT nivå. All undervisning går som normalt.

Elevar møter som normalt etter sine timeplanar i VIS, men vert bedne om å vere lojale mot rutinene som gjeld for gult beredskapsnivå. Hald god avstand ute i korridorar og fellesareal, syt for god hoste- og handhygiene, tørk over arbeidsflater og rydd etter deg. Ver og påpasseleg med å få brukte munnbind og alt anna avfall ned i tilgjengelege bossdunker.

Vis god hygiene i alle samanhengar - det har vi erfart er god førebygging.

Alle møte med fleire eksterne involvert, vert ein rådd til å ta over Teams.
Dersom ein meiner det er best for involverte partar å møtast fysisk, kan møtet gjennomførast på skulen. Følg då dei gitte føresetnader og rutiner, jf. beredskapsplanen.

...........................................................................................................................

03.01.22 - Leiinga ved HVS melder

Godt nytt år!

Haram vidaregåande skule er fortsatt på raud beredskap, og det medfører digital undervisning, i sann tid, tysdag 4.1.2022 og onsdag 5.1.2022, som tidlegare meldt. Detaljert oppmøteplan for veke 1 og veke 2 vil komme i løpet av tysdag 4.1 og onsdag 5.1 2022, og blir lagt nedst i denne artikkelen. Følg med der.
(Desse dagsplanane er no gått ut på dato og er fjerna. Red.anm.)

Meir informasjon om smittevern i vgs finn du her:
UDIR - Veileder om smittevern for videregående skole
Denne rettleiaren skal gi råd og føringar til vidaregåande skular om drift under koronavirusutbrudd (covid-19-utbrudd).

Skulen minner om at både Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at alle elevar og tilsette testar seg før ein kjem tilbake til skulen etter ferien. Meir informasjon om dette kan du lese her:
- Ålesund kommune melder - Testing før skuleoppstart, jan-2022
- Ålesund kommune melder - Lokal forskrift (...), gjeld dei under 18 år OG alle elevar i vgs
- Pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Positiv hurtigtest?
Les her  kva du skal gjere om du har tatt ein hurtigtest og den er positiv.

Hald deg oppdatert
Det er framleis mykje smitte i samfunnet no og vi ber alle om å halde seg oppdatert på kva som er gjeldande retningslinjer for Ålesund kommune, då det kan vere strengare tiltak lokalt enn nasjonalt. Ålesund kommune held deg oppdatert her.

Det aller viktigaste tiltaket er at både elevar og tilsette må vere heime frå skulen om dei har nyoppståtte symptom på Korona. 
   

Likevel, følg alltid opp skulearbeid, på skulen og heime, om du er i stand til det.
Dagsplanane under viser oppmøtetid på HVS og romfordeling.

Lukke til med læringsarbeidet inn i 2.termin.