Covid19-info, haust 2021

Noreg er tilbake på normal kvardag, men med auka beredskap, frå laurdag 25.september 2021, jf. melding frå regjeringa. 

Alle nasjonale tiltak er avvikla.

  

Skriv ut

Haram vgs er dermed tilbake på normalen, men vi held fram med forsterka reingjering og hygiene-tiltak. Vi ber alle vise omsyn i det daglege, og alltid respektere dei til ein kvar tid gjeldande retningslinjene vi har på skulen og på reisevegen til/frå skulen.

Ved eventuelle utbrot i kommunar, kan midlertidige restriksjonar bli innført lokalt, men alle håper jo å slippe.

De har vore flinke, held fram med det.

Fråværsreglar
 - Kunnskapsdepartementet forlengar dei midlertidige unntaka frå fråværsreglane ut september 2021. (Med ytterlegare utviding til medio oktober).

Skulen følgjer ordinært fråværsreglement frå måndag 18. oktober (veka etter haustferien). Vi ber alle merke seg dette!
    

UDIR skriv på heimesida si (bm):

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Les meir...
     


     

Ålesund kommune sitt informasjonsskriv:

Ålesund kommune førebur ein normal kvardag (info-skriv)

    

Tidlegare oppslag:

Per 20.09: - Sjølvtest?

Den 20. september gjekk alle barnehagar, grunnskular og vidaregåande skular i Ålesund kommune tilbake til grønt nivå igjen.  Samstundes meldte kommunelegen at ungdom i Ålesund får tilbod om å ta sjølvtest heime om nokon i klassen blir covid19-smitta, melder kommunen. Tanker er at ved å ta jamnlege testar, kan ein gå på skulen som vanleg under føresetnad at de er friske. Dersom ein får klare symptom, skal ein halde seg heime, slik som tidlegare rutine har vore..

Alle elevar vil kunne få utdelt 1 stk. test på skulen, som dei tar med seg heim. Denne skal ein bruke som test 1 ved mogleg smitte i klassen, nærmaste omgangsvenar eller på fritidsaktivitet. Test 2 og 3, samt ein ny til å ha hjemme, kan ein få tak i på definert hentepunkt.
Les meir om opplegget til Ålesund kommune på heimesida deira og i skriva under..

 

Skulen følgde gul beredskapsplan perioden 30.08 - 19.09.21.

Det var auka smitte og ein usikker covid19-situasjon på Sunnmøre denne perioden. Dette medførte lokale innstramningar. Ålesund kommunen innførte gult nivå på alle barnehagar, grunnskular og vidaregåande skular. Tiltaket gjald frå måndag 30. august og fram til og med søndag 19. september. Dette er siste informasjon, meldt av kommunen fredag 17.09.

I perioden gjaldt dette;
Alle elevar møter som normalt etter sine timeplanar, men vert bedne om å vere lojale mot rutinane som gjeld for gult nivå. Nokre av dei viktige punkta vel vi å nemne her;
- Les over, og følg, det som står i beredskapsplanen
- Sprit hender på veg inn, og ut, frå skulebygget
- Vask/sprit over alle eigne arbeidsflater når du forlet eit rom/rombyte
- Hald god avstand (> 1 meter) ute i korridorar og fellesareal
- Vis god kø-kultur nede i kantina. "Meteren" gjeld også der. 
- Sit berre saman med elevar frå same kohort (klasse) som deg sjølv i alle sosiale soner

Bruk gjerne munnbind om du er meir bekvem med det, men ver då påpasseleg med å kaste brukt munnbind i tilgjengelege bossdunker. Dette gjeld sjølvsagt for alt av avfall. Vis repspekt og ta omsyn til reinhaldspersonalet. Dei gjer sitt beste for at bygget skal vere forskriftsmessig til ein kvar tid.
(Kontaktlærarane vil distribuere ut munnbind til elevane sine slik som tidlegare, om det er behov for det).

Alle møte med eksterne involvert, vert ein rådd til å ta over Teams.
Dersom ein meiner det er best for involverte partar å møtast fysisk, kan møtet gjennomførast på skulen, men under gitte føresetnader og rutiner, jf. beredskapsplanen.

(Ver budd på at endringar kan kome i dette oppslaget).

Vis god hygiene i alle samanhengar. 
Takk for hjelpa i situasjonen!

   

Skuleskyss

Når det gjald skuleskyss, skulle elevar bruke munnbind under transporten.

Dette er den enkelte sitt personlege ansvar, jf. krava frå Ålesund kommune til alle sine innbyggarar. Skulen sine elevar vil kunne få utdelt eit munnbind på skulen. Ta kontakt med din kontaktlærar i god tid før avreise.

Dokumenter

Kontakt